Поступак промене снабдевача дефинисан је Правилима о промени снабдевача Правилa о промени снабдевача

Промену снабдевача иницира крајњи купац који одлучи да промени снабдевача.

Списак свих лиценцираних снабдевача се налази на сајту Агенције за енергетику Републике Србије Списак свих лиценцираних снабдевача

Лиценцирани снабдевач електричне енергије у својству новог снабдевача прима иницијални Захтев за промену снабдевача од крајњег купца електричне енергије (образац ПС-1) и након провере његове уредности Захтев заједно са Саопштењем/обавештењем тренутном снабдевачу о отказивању уговора (образац ПС-2) доставља Електродистрибуцији Србије на даље поступање.

Модел Обрасца ПС-1 Захтев за промену снабдевача Образац ПС-1

Модел Обрасца ПС-2 Саопштење/Обавештење тренутном снабдевачу о отказивању уговора Образац ПС-2

Захтев са горе наведеном документацијом се подноси непосредно, препорученом поштом на адресу Електродистрибуције Србије, Булевар уметности 12, Нови Београд или на електронску адресу podrska.trzistu@ods.rs ако су испуњени прописани услови утврђени законом који уређује електронски потпис, законом који уређује електронски документ и законом који уређује електронску трговину или телефаксом. Сматра се да је достављање уредно извршено даном уручења писмена примаоцу, односно даномпријема потврде (телефакса) примаоца да је писмено уредно отпослато.