Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  доследно примењује одредбе Закона о енергетици везане за недискриминаторно и транспарентно понашање на тржишту електричне енергије у својству оператора дистрибутивног система. У складу са тиме, 31. јануара 2022. године донет је Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања. Агенција за енергетику Републике Србије је одлуком донетом на 180. седници Савета Агенције одржаној 10. фебруара 2022. године, дала сагласност на примену овог документа. На 228. редовној седници, одржаној 23. фебруара 2023. године, Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку којом се даје сагласност на услове за именовање лица одговорног за праћење усклађености Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд из члана 132. став 3. Закона о енергетици као и сагласност на именовање Марије Татић, дипломираног менаџера за Лице одговорно за праћење усклађености. На основу овога, Директор  Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  је донео одлуку о именовању Лица одговорног за праћење усклађености.

Годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености

У оквиру својих обавеза проистеклих из Закона о енергетици и Програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања, Лице одговорно за праћење усклађености оператора дистрибутивног система припрема Годишње извештаје о спровођењу програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања које доставља Савету Агенције за енергетику Републике Србије ради доношења одлуке о сагласности (до извештаја за 2019. годину), односно давања образложеног мишљења (од извештаја за 2020. годину) на поднети извештај.