Издавање одобрења за прикључење објеката ван обједињене процедуре врши се у управном поступку. У ову врсту објеката спадају сви објекти за које се не издаје грађевинска дозвола или Решење којим се одобрава извођење радова.


  • промена снаге, раздвајање, односно спајање инсталација у објекту који је већ прикључен на систем, без промене габарита објеката;
  • поновно прикључење објекта на систем, када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система;
  • прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду;
  • прикључење покретних привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили и други објекти за забаву, репортажна телевизијска кола и сл.) када се прикључење одобрава на период до 30 дана;
  • прикључење објеката за које је грађевинска дозвола издата ван обједињене процедуре, пре доношења закона којим је дефинисана ова област;
  • превођење прикључка из статуса привремени у трајни

Управни поступак покреће Странка подношењем Захтева надлежној ЕД, на прописаном обрасцу.

Постоји шест образаца:


Уз Захтев је потребно доставити документацију наведену у Захтеву и уплатити Републичку административну таксу за подношење захтева и издавање Решења у управном поступку.

Рок за одлучивање о Захтеву је 15 дана према Закону о енергетици. У том року се спроводи управни поступак и издаје се Решење о одобрењу за прикључење или се Захтев одбацује, одбија или се поступак прекида.

Решење о одобрењу за прикључење, поред осталог садржи техничке услове за прикључење, трошкове прикључења, рок за прикључење, потребну документацију за прикључење која је дефинисана Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.

Уколико нема услова за прикључење (недостајући ЕЕО, неприпремљено земљиште, нерешени имовинско-правни односи и сл.) не може се издати Решење о одобрењу за прикључење, већ се Захтев одбацује, одбија или се поступак прекида.

У Решењу о одобрењу за прикључење се наводи укупан трошак прикључења (ради ЕД), без обзира како ће странка измирити обавезе.

Након правноснажности издатог Решења о одобрењу за прикључење , искључиво на захтев странке се склапа Уговор о пружању услуге за прикључење. Странка се може изјаснити да сама гради прикључак или део и/или прибавља документацију.

Измирењем финансијских обавеза из Уговора креће се у реализацију прикључка.

Да би се објекат странке прикључио на ДСЕЕ потребно је да је завршена изградња прикључка и да је странка доставила сву документацију наведену у Решењу о одобрењу за прикључење и/или Уговору о пружању услуге за прикључење.

Ако су сви услови задовољени, врши се прикључење објекта на ДСЕЕ.

Странки се издаје коначни рачун – датум прикључења је датум промета.