За покретање поступка прикључења потребно је да Инвеститор уз пријаву радова достави кроз ЦЕОП:

Документа која Инвеститор доставља уз захтев за прикључење кроз ЦЕОП:


  • Употребна дозвола за објекат који се прикључује
  • Потврда одговорног извођача радова да су уређаји и инсталације изведени у складу са прописима и стандардима који важи за поједине врсте радова, инсталација и опреме
  • Информација о броју и датуму закључења уговора о снабдевању, врсти уговора, периоду снабдевања, снабдевачу и крајњем купцу.

Документа потребна за прикључење (издаје Електродистрибуција Србије кроз ЦЕОП):