Оператор дистрибутивног система има обавезу да искључи објекат крајњег купца или произвођача са система у случајевима одређеним Законом о енергетици

Искључење на захтев корисника система обавља се на писмени захтев за искључење објекта са дистрибутивног електроенергетског система, чиме престаје уговор о снабдевању и уговор о приступу за мерно место примопредаје објекта који се искључује.

Корисник система подноси захтев за искључење објекта са система за дистрибуцију електричне енергије у слободној форми.

Захтев се подноси поштом, на адресу надлежног огранка Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд или лично радним данима од 7 до 15 часова.

Уз захтев се прилаже доказ о плаћању нестандардне услуге искључења (документ се подноси у оригиналу или копији). Плаћање се може обавити на основу издатог предрачуна од стране надлежног огранка Електродистрибуције Србије, по инструкцијама за плаћање са предрачуна, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос у банкама и поштама.

Одлука о ценама нестандардник услуга Одлука

Поступајући по захтеву, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд ће у року од 7 дана од дана пријема уредног захтева упутити писано обавештење подносиоцу захтева када ће искључење бити извршено. Након извршеног искључења, подносиоцу захтева биће достављен Записник о искључењу објекта са система за дистрибуцију електричне енергије К-5.

У случају да је поднети захтев неуредан, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд подносиоцу оставља рок који не може бити краћи од 8 дана да исправи неправилности.

За поновно прикључење објекта након искључења корисник система прибавља одобрење о прикључењу.