• Поступак прикључења објекта будућег купца (корисника), на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) у поступку обједињење процедуре покреће Инвеститор објекта, подношењем захтева за пријаву радова за објекат који се гради, надлежном органу кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП)
  • Уз пријаву радова за објекат који се гради и прикључује на ДСЕЕ доставља се правилно попуњен и потписан типски Уговор o изградњи прикључка на ДСЕЕ, односно Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ (Уговор), који је кроз ЦЕОП достављен у поступку издавања локацијских услова
  • За све прикључке који нису типски, Инвеститор објекта има право да по овлашћењу ОДС „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд (ЕДС) изгради прикључак или део прикључка, о свом трошку у име ЕДС. У овом случају је потребно да се Инвеститор објекта, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити ЕДС-у ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора. Овај уговор се уместо типског прилаже уз пријаву радова
  • Даном уплате износа из Уговора наступа обавеза ЕДС да приступи изградњи прикључка тј. исходује инвестиционо техничку документацију за прикључак, пријави радове на изградњи прикључка, обезбеди дозволу за раскопавање и изгради прикључак у уговореном року у складу са законом којим се уређује изградња
  • Након завршетка изградње објекта, Инвеститор објекта подноси захтев за прикључење надлежном органу кроз ЦЕОП који је дужан да у року од 3 дана захтев проследи ЕДС-у

Уз захтев за прикључење, кроз ЦЕОП је потребно доставити:


01

сепарат из пројекта изведеног објекта који се прикључује, односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака;

02

употребна дозвола или изјава извођача радова са потврдом одговорног извођача радова да су уређаји и инсталације изведени у складу са прописима и стандардима који важи за поједине врсте радова, инсталација и опреме, са извештајем о исправности те инсталације, коју је извођач радова сачинио, у складу са актом којим се уређују технички услови за електричне инсталације ниског напона, односно употребна дозвола за објекат који се прикључује на напонски ниво изнад 1 kV;

03

информација о броју и датуму закључења уговора о снабдевању, врсти уговора, периоду снабдевања, снабдевачу и крајњем купцу.

У случају да са крајњим купцем није закључен уговор о потпуном снабдевању, подносилац захтева поред наведене информације прилаже и:


01

информацију о броју и датуму закључења уговора којим је уређена балансна одговорност са оператором преносног система електричне енергије и

02

информацију о броју и датуму закључења уговора којим је уређен приступ систему са оператором дистрибутивног система електричне енергије.

Ако је за прикључење објекта на напонски ниво изнад 1 kV потребно прикључење трансформаторске станице и/или подземног или надземног вода, достављају се и други докази наведени у условима за пројектовање и прикључење, који су прибављени у процедури издавања локацијских услова.


  • За валидне захтеве за прикључење, ОДС у року од 8 дана издаје Одобрење кроз ЦЕОП
  • Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши у року од 15 дана од дана подношења захтева за прикључење кроз ЦЕОП