Оператор дистрибутивног система има обавезу да крајњим купцима омогући приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије у складу Законом о енергетици, а у свему са Одлуком о портупку остваривања права крајњег купца наприступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса Одлука

Захтев за приступ подацима о сопственој потрошњи крајњи купац подноси, по правилу у писменом облику, електронским путем под условима из закона који одређује потпис, редовном поштом или на други начин прописан законом.

Захтев о издавању обавештења о потрошњи подноси се на обрасцу Образац