Електродистрибуција Србије д.о.о, Београд је енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије, који је, у својству оператора дистрибутивног система, надлежан за прикључење електрана на дистрибутивни систем електричне енергије. У току поступка прикључења, на захтев странке надлежни огранак ЕДС:


01

издаје мишљење о условима и могућностима прикључења на ДСЕЕ објекта за производњу електричне енергије;

02

издавање студије прикључења електране на ДСЕЕ;

03

издаје услове за документе просторног и урбанистичког планирања;

04

издаје услове за пројектовање и прикључење;

05

издаје решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ;

06

закључује уговор о пружању услуге за прикључење електране на ДСЕЕ;

07закључује уговор о експлоатацији електране и издаје услове за документе просторног и урбанистичког планирања;

08

закључује уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и закључује уговор о припремању земљишта (према потреби) у складу са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног сиситема, Законом о планирању и изградњи, Уредбом о локацијским условима и осталим подзаконским актима.


Упутство за прикључење електране на ДСЕЕ

Захтев за издавање Мишљења о условима и могућностима прикључења објекта за производњу електричне енергије

Захтев за израду Студије прикључења објекта за производњу електричне енергије

Захтев за издавање Услова за пројектовање и прикључење за објекат произвођача електричне енергије

Захтев за издавање Одобрења за прикључење објекта произвођача електричне енергије


У складу са чланом 68. став 2 Закона о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", број 40 од 22. априла 2021., 35 од 29. априла 2023.), оператор дистрибутивног система је дужан да објави списак свих поднетих захтева у поступку прикључења.