Поступак прикључења објекта будућег купца (корисника), на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) у поступку обједињење процедуре покреће Инвеститор објекта, подношењем захтева за пријаву радова за објекат који се гради, надлежном органу кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП)


Уз пријаву радова за објекат који се гради и прикључује на ДСЕЕ доставља се правилно попуњен и потписан типски Уговор o изградњи прикључка на ДСЕЕ, односно Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ (Уговор), који је кроз ЦЕОП достављен у поступку издавања локацијских услова.


За све прикључке који нису типски, Инвеститор објекта има право да по овлашћењу ЕДС Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак или део прикључка, о свом трошку у име ЕДС. У овом случају је потребно да се Инвеститор објекта, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити ЕДС-у ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора. Овај уговор се уместо типског прилаже уз пријаву радова


Даном уплате износа из Уговора наступа обавеза ЕДС да приступи изградњи прикључка тј. исходује инвестиционо техничку документацију за прикључак, пријави радове на изградњи прикључка, обезбеди дозволу за раскопавање и изгради прикључак у уговореном року у складу са законом којим се уређује изградња


Након завршетка изградње објекта, Инвеститор објекта подноси захтев за прикључење надлежном органу кроз ЦЕОП који је дужан да у року од 3 дана захтев проследи ЕДС-у

Уз захтев за прикључење, кроз ЦЕОП је потребно доставити:


01

сепарат из пројекта изведеног објекта који се прикључује, односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака;

02

употребна дозвола или Потврда одговорног извођача радова да су уређаји и инсталације изведени у складу са прописима и стандардима који важи за поједине врсте радова, инсталација и опреме, са извештајем о исправности те инсталације, коју је извођач радова сачинио, у складу са актом којим се уређују технички услови за електричне инсталације ниског напона, односно употребна дозвола за објекат који се прикључује на напонски ниво изнад 1 kV;

03

информација о броју и датуму закључења уговора о снабдевању, врсти уговора, периоду снабдевања, снабдевачу и крајњем купцу.

У случају да са крајњим купцем није закључен уговор о потпуном снабдевању, подносилац захтева поред наведене информације прилаже и:


01

информацију о броју и датуму закључења уговора којим је уређена балансна одговорност са оператором преносног система електричне енергије и

02

информацију о броју и датуму закључења уговора којим је уређен приступ систему са оператором дистрибутивног система електричне енергије.

Ако је за прикључење објекта на напонски ниво изнад 1 kV потребно прикључење трансформаторске станице и/или подземног или надземног вода, достављају се и други докази наведени у условима за пројектовање и прикључење, који су прибављени у процедури издавања локацијских услова:

За валидне захтеве за прикључење, ЕДС у року од 8 дана издаје Одобрење кроз ЦЕОП


Одобрење за групни индивидуални прикључак;

Одобрење за групни типски прикључак;

Одобрење за појединачни индивидуални прикључак;

Одобрење за појединачни типски прикључак;

Одобрење за средњи напон.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши у року од 15 дана од дана подношења захтева за прикључење кроз ЦЕОП