Основни подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

ПОВРШИНА
77.474 km2
БРОЈ СТАНОВНИКА
6.641.197
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ДЕЕС
3.801.937
ГОДИШЊА ПРЕУЗЕТА ЕНЕРГИЈА
29.509 GWh
МАКСИМАЛНА СНАГА КОНЗУМА
4.879 MW
УКУПАН БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА
3.371.236
ПРОСЕЧНА ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТВА
3.859 kWh
ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТВА
322 kWh
ПРОСЕЧНА ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ПО СТАНОВНИКУ
4.443 kWh
Карактеристике мреже Електродистрибуције Србије

БРОЈ ТС 110/X
201
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАНЕ ТС 110/X
198
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 110/X
11.142 MVA
БРОЈ ТС 35/X
582
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 35/X
6.646 MVA
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАНЕ ТС 35/X
448
ДУЖИНА ДАЛЕКОВОДА 35 KV
6.956 km
БРОЈ ТС 20/0,4
9.169
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 20/0,4
3.546 MVA
ДУЖИНА ВОДОВА 20 KV
10.870 km
БРОЈ ТС 10/0,4
26.799
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 10/0,4
10.381 MVA
ДУЖИНА ВОДОВА 10 KV
34.417 km
ДУЖИНА ВОДОВА 0,4 KV
115.045 km

УКУПНА ДУЖИНА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ВОДОВА И НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ
167.288 km

Подаци за 2023. годину