Дистрибутивно подручје Београд
ДП БЕОГРАД
0800 360 300
ОГРАНАК ЕД БЕОГРАД ЦЕНТАР
011 2439 333 локал 2559, 1857, 2503
ОГРАНАК ЕД БАНОВО БРДО
011 3550 766 локал 2789, 2693
ОГРАНАК ЕД ЗЕМУН
011 3160 212 локал 2271
ОГРАНАК ЕД КРЊАЧА
011 2711 039
ОГРАНАК ЕД МЛАДЕНОВАЦ
011 8232 082 локал 2631, 2604
ОГРАНАК ЕД ОБРЕНОВАЦ
011 8723 873, 011 8722 810
ПОГОН БАРАЈЕВО
011 3655 085, 011 3655 098, 011 8302 250
ОГРАНАК ЕД ЛАЗАРЕВАЦ
011 8111 130, 011 8111 190, 011 8111 129
Дистрибутивно подручје Нови Сад
ДП НОВИ САД
0800 220 225
ОГРАНАК ЕД НОВИ САД
0800 220 225
ОГРАНАК ЕД СУБОТИЦА
024 619 354
ОГРАНАК ЕД СОМБОР
025 424 342
ОГРАНАК ЕД РУМА
022 400 235, 022 400 234
ОГРАНАК ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
022 638 118, 022 638 120, 022 638 154
ПОГОН ШИД
022 638 160
ОГРАНАК ЕД ЗРЕЊАНИН
023 559 410
ОГРАНАК ЕД ПAНЧЕВО
013 306 098
ПОГОН ВРШАЦ
013 835 025, 013 839 555
ПОГОН БЕЛА ЦРКВА
013 851 044
ПОГОН КОВИН
013 742 115
ПОГОН АЛИБУНАР
013 641 222
Дистрибутивно подручје Краљево
ДП КРАЉЕВО
0800 360 360
ОГРАНАК ЕД КРАЉЕВО
036 304 274, 036 760 124, 036 601 124, 036 601 122
ОГРАНАК ЕД АРАНЂЕЛОВАЦ
034 701 750
ОГРАНАК ЕД ЈАГОДИНА
035 200 629 и 035 8221 455 локал 632 и 622
ПОГОН ЋУПРИЈА
035 8472 232 локал 128
ПОГОН ПАРАЋИН
035 564 205 локал 218
ОГРАНАК ЕД ЧАЧАК
032 341 991, 032 304 401
ПОГОН ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
032 717 710
ПОГОН ГУЧА
032 854 401, 032 854 080
ПОГОН ИВАЊИЦА
032 661 057
ПОГОН СЈЕНИЦА
020 741 777
ОГРАНАК ЕД КРУШЕВАЦ
037 413 163 и 037 413 160
ПОГОН ТРСТЕНИК
037 707 135 и 037 711 363
ОГРАНАК ЕД ЛОЗНИЦА
015 879 310, 015 879 395
ОГРАНАК ЕД НОВИ ПАЗАР
020 330 118
ОГРАНАК ЕД ШАБАЦ
015 361 580
ПОГОН КОЦЕЉЕВА
015 556 024
ПОГОН ВЛАДИМИРЦИ
015 513 496
ПОГОН БОГАТИЋ
015 7786 162
ОГРАНАК ЕД УЖИЦЕ
031 510 273, 031 512 355
ПОГОН ЧАЈЕТИНА
031 3831 031, 031 3831 352 локал 18 и 19
ПОГОН ПОЖЕГА
031 3716 131
ПОГОН БАЈИНА БАШТА
031 862 155
ПОГОН АРИЉЕ
031 3892 020
ПОГОН КОСЈЕРИЋ
031 783 477, 031 781 060
ПОГОН НОВА ВАРОШ
033 61 569, 033 61 328
ПОГОН ПРИЈЕПОЉЕ
033 713 192, 033 713 164
ПОГОН ПРИБОЈ
031 512 344 локал 55211, 55201
ОГРАНАК ЕД ВАЉЕВО
014 233 564, 014 222 412 локал 115
Дистрибутивно подручје Крагујевац
ДП КРАГУЈЕВАЦ
0800 360 330
ОГРАНАК ЕД КРАГУЈЕВАЦ
034 307 286
ОГРАНАК ЕД ПОЖАРЕВАЦ
012 523 455 локал 225, 012 523 926
ПОГОН КУЧЕВО
012 852 529, 012 523 926
ПОГОН ПЕТРОВАЦ
012 332 198, 012 523 926
ПОГОН ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
012 662 554, 012 523 926
ОГРАНАК ЕД СМЕДЕРЕВО
026 634 405
Дистрибутивно подручје Ниш
ДП НИШ
0800 018 000
ОГРАНАК ЕД НИШ
018 518 518, 018 518 718, 018 518 707
ПОГОН АЛЕКСИНАЦ
018 806 003
ОГРАНАК ЕД ЛЕСКОВАЦ
016 230 355, 016 230 366
ПОГОН СУРДУЛИЦА
016 230 355, 016 230 366
ПОГОН ЛЕБАНЕ
016 230 355, 016 230 366
ОГРАНАК ЕД ПИРОТ
010 313 816, 010 342 555 локал 152
ОГРАНАК ЕД ПРОКУПЉЕ
027 321 835 локал 143
ПОГОН КУРШУМЛИЈА
027 381 701
ОГРАНАК ЕД ВРАЊЕ
017 402 004, 017 402 038
ОГРАНАК ЕД ЗАЈЕЧАР
019 422 474
ПОГОН БОР
019 422 474
ПОГОН МАЈДАНПЕК
019 422 474
ПОГОН КЊАЖЕВАЦ
019 422 474
ПОГОН НЕГОТИН
019 422 474