• Простире се на површини од 22.029 km²
• 6 огранака: Ниш, Зајечар, Пирот, Прокупље, Лесковац и Врање
• 9 градова, 34 општине
• Број трафостаница (по напонским нивоима):
      110/x kV – 38 укупна инсталисана снага – 2.052,00 MVA
      35/x kV – 156 укупна инсталисана снага – 1.468,86 MVA
      10/0,4 kV – 6.565 укупна инсталисана снага – 1.953,15 MVA
• Дужина надземне и кабловске мреже (по напонским нивоима):
      Мрежа 35 kV – 1.804,47 km
      Мрежа 10 kV – 9.609,68 km
      Мрежа 0,4 kV – 21.234,84 km
• Број мерних места: 596.299