Љиљана Јовићевић је рођена 1966. године у Краљеву.

Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду 1991. године и стекла звање дипломирани економиста. У периоду од 1991. до 1999. године ради на пословима рачуноводства, банкарства и финансијског консалтинга у Краљеву. Од 1999. године до 2004. године обавља послове директора за финансије и рачуноводство у компанији грађевинске делатности у Краљеву.

Од 2004. године заснива радни однос у ЈП Електросрбија Краљево и обавља послове шефа Службе за рачуноводствене послове, руководиоца Сектора за рачуноводствене послове и руководиоца Сектора за рачуноводство, план и анализу у Управи, као и послове руководиоца Сектора за економско - финансијске послове и директора за Пословни систем у Огранку Електродистрибуција Краљево.

Од 2013. до 2015. године обавља послове из домена тржишта електричне енергије на радном месту заменика директора Дирекције за трговину електричне енергије ПД Електросрбија д.о.о. Краљево. У периоду од 2016. до 2017. године обавља послове директора Сектора за подршку тржишту и смањење губитака Краљево, а потом од 2017. до 2021. године послове директора Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака у Оператору дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, односно Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Руководила је пројектима из економско - финансијске области који се односе на примену МСФИ, процену имовине и капитала и управљачко рачуноводство. Координирала је пројектом из области тржишта електричне енергије SAP билинг - развој и имплементација у делу надлежности оператора дистрибутивног система и руководила и учествовала у бројним пројектима оптимизације процеса везаних за тржиште и смањења губитака електричне енергије.

Од октобра 2021. године обавља послове директора Дирекције за економско – финансијске послове Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.