Електродистрибуција Србије д.о.о Београд је оператор дистрибутивног система који обавља делатност од јавног значаја и општег интереса за Републику Србију. Током протеклог периода, поред бројних измена и реорганизација, као једна од вредности задржана је опредељеност Електродистрибуције Србије да послује као јединствени систем чије је функционисање утемељено на примени законске и техничке регулативе и међународних стандарда.

Електродистрибуција Србије je успоставила, сертификовала и одржава системе менаџмента у складу са захтевима међународних стандарда:

- Системи менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001
- Системи менаџмента животном средином у складу са захтевима стандарда ISO 14001
- Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001 и
- Системи менаџмента безбедношћу информација у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 27001.

У саставу Друштва, ослањајући се на успостављене системе менаџмента, функционише Контролно тело за контролисање и оверавање мерила електричне енергије. О усаглашености Друштва у овој области сведочи Сертификат о акредитацији Контролног тела типа Ц у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17020.

Примена захтева стандарда и унапређење система менаџмента у нашем Друштву, сада већ традиционално, одликује се:

- посвећеношћу запослених на свим хијерархијским нивоима,
- залагањем на смањењу ризика по здравље и безбедност запослених,
- залагањем на смањењу загађења животне средине.

У односима са заинтересованим странама настојимо да испунимо очекивања уз задовољење прописа, стандарда и захтева тржишта, те из тог разлога негујемо транспарентан приступ и отворену комуникацију.

С циљем повећања поузданости и квалитета, континурано радимо на увођењу нових технологије за модеран и флексибилан систем дистрибуције електричне енергије

Могућност за сталним побољшањем преформанси пословних процеса наш је императив, а стално побољшавање ефективности и ефикасности комплетног интегрисаног система менаџмента један од циљева нашег Друштва.