Пријава квара

Узроци прекида у напајању електричном енергијом могу бити:

• Планирани радови на дистрибутивној мрежи
• Кварови на унутрашњим електричним инсталацијама или
• Кварови на дистрибутивној мрежи

Уколико дође до прекида у напајању електричном енергијом саветујемо да проверите:

1. Да ли се ради о планираним/заказаним радовима на дистрибутивној мрежи
Спискови адреса са терминима почетка и краја планираног искључења налазе се на сајту Електродистрибуције Србије
2. Да ли се ради о квару електричног уређаја или електричне инсталације, односно испаду/активирању аутоматског осигурача или лимитатора
У овом случају потребно је да контактирате овлашћено стручно лице (електричар).
3. Уколико нису у питању ни планирани радови ни квар на електричним инсталацијама, нестанак напајања пријавите дежурним службама Електродистрибуције Србије Пријава кварова на мрежи
Електричне инсталације

Ради заштите људи и имовине, свака електрична инсталација мора бити у исправном стању.
Пре прикључења електричне инсталације на ниско-напонску дистрибутивну мрежу, унутрашња инсталација мора бити изведена, прегледана и испитана у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СРЈ“, број 28/95).
Уколико грађевински објекат има уграђен систем заштите од удара грома, он мора бити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).
Власник грађевинског објекта дужан је да осигура редован преглед и испитивање електричне инсталације од стране овлашћеног стручног лица.