Оверавање бројила ел. енергије

Решењем Дирекције за мере и драгоцене метале Оператор дистрибутивног система Електодистрибуција Србије д.о.о Београд овлашћен је за оверавање бројила електричне енергије (http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html)

За подношење захтева за оверавање бројила електричне енергије потребно је доставити:

Захтев за оверавање бројила електричне енергије могу поднети правна и физичка лица одговорна за редовно оверавање бројила у свом власништву, на 17 локација Овлашћеног тела за оверавање мерила 112.

Овлашћено тело Електродистрибуције Србије за оверавање бројила електричне енергије, обавља послове прегледа и жигосања бројила електричне енергије у складу са Законом о метрологији , прописима којима се уређује ова област и одредбама референтног станадарда SRPS ISO/IEC 17020.

 

logomark

 

Списак локација контролног тела:

 

За подручје Београда

Л1 – Београд, Кеј Ослобођења 15, Земун
Л17- Београд, Топлице Милана бб

За подручје Војводине

Л2   - Нови Сад, Булевар Ослобођења 100
Л3   - Суботица,Сегедински пут 22-24
Л4   - Зрењанин, Панчевачка 46
Л5   - Рума, Индустријска 2а

За подручје Крагујевца

Л6   - Смедерево, Шалиначка 60
Л7   - Крагујевац, Улица Слободе 7
Л16 - Пожаревац, Јована Шербановића 17
За подручје Краљева

Л8   - Краљево, Димитрија Туцовића 5
Л9   -  Ужице, Драгачевска бб
Л10 - Крушевац, Јасички пут бб
Л11 - Јагодина, 7. Јула 62

За подручје Ниша

Л12 - Ниш, Његошева 2
Л13 - Зајечар, Генерала Гамбете 84
Л14 - Лесковац, Влајкова 30
Л15 - Врање, Јована Јанковића Лунге бб

 

logomark 

 

Након преиспитивања захтева од стране руководства Контролног тела, подносилац захтева добија понуду за услугу и уколико се слаже са условима из понуде потписује Електодистрибуција Србије д.о.о Београд.

Контролисање, преглед и оверавање мерила - бројила електричне енергије врши се у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Мерила која испуњавају прописане захтеве биће оверена у складу са Решењем о одобрењу типа мерила. За мерила која не испуњавају прописане захтеве, овлашћено тело ће издати решење о одбијању оверавања.