Упутство за стамбене заједнице о начину стицања статуса купац-произвођач
за инсталисане производне снаге фотонапонских модула до 50 kW

 

 

Стамбена заједница заинтересована за стицање статуса купца-произвођача доноси Одлуку скупштине стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује становање и одржавање зграда. На основу те одлуке, чланови скупштине стамбене заједнице закључују уговор о међусобним односима чланова стамбене заједнице, који садржи податке о власницима посебних делова зграде, који граде заједнички производни објекат и припадајућим мерним местима.  

Инсталисана снага производног објекта се одређује на основу чланова 5 и 13 „Уредбе o критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача“ ("Службени гласник РС", број 83 од 27. августа 2021.).

 

Да би стекла статус купца-произвођача, претходно је потребно да стамбена заједница:

  1. подносе захтев за издавање одобрења за прикључење производног објекта,
  2. закључи уговор о пружању услуге за прикључење,
  3. изгради производни објекат у складу са одобрењем за прикључење,
  4. испуни обавезе из уговора о пружању услуге за прикључење,
  5. закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем.

 

Производни објекти стамбене заједнице се прикључује на дитрибутивни систем електричне енергије преко посебног мерног места, урађеног у складу са Правилима о раду дистрибутивног система.

Стамбена заједница стиче статус купца-произвођача уписом у регистар купаца-произвођача који врши оператор дистрибутивног система, након испуњења услова наведених у Уредби o критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача.