Објекти који нису домаћинства и стамбене заједнице инсталиране снаге фотонапонских модула од 10,8 kW до 50 kW

 

 

Упутство за крајње купце који нису домаћинстава и стамбене заједнице о начину стицања статуса купац-произвођач за инсталиране производне снаге фотонапонских модула од 10,8 kW до 50 kW


Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:


1) подносе захтев за сепарат о прикључењу производног објекта крајњег купца,
2) изради идејни пројекат,
3) подносе захтев за издавање одобрења за прикључење производног објекта,
4) закључи уговор о пружању услуге за прикључење,
5) изгради производни објекат у складу са одобрењем за прикључење,
6) испуни обавезе из уговора о пружању услуге за прикључење,
7) закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном,
8) подносе захтев за пуштање производног објекта у пробни рад, који прелази у трајан рад по испуњењу дефинисаних услова.


Крајњи купац прикључује сопствени производни објекат на своју унутрашњу инсталацију.


Крајњи купац стиче статус купца-произвођача уписом у регистар купаца-произвођача који врши оператор дистрибутивног система, након испуњења услова наведених у Уредби o критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача.