Поступак прикључења објеката произвођача електричне енергије

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о, Београд је енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије, који је, у својству оператора дистрибутивног система, надлежан за прикључење електрана на дистрибутивни систем електричне енергије. У току поступка прикључења, на захтев странке надлежни огранак ЕДС:

  • издаје мишљење о условима и могућностима прикључења на ДСЕЕ објекта за производњу електричне енергије;
  • издавање студије прикључења електране на ДСЕЕ;
  • издаје услове за документе просторног и урбанистичког планирања;
  • издаје услове за пројектовање и прикључење;
  • издаје решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ;
  • закључује уговор о пружању услуге за прикључење електране на ДСЕЕ;
  • закључује уговор о експлоатацији електране и
  • закључује уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и закључује уговор о припремању земљишта (према потреби) у складу са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног сиситема, Законом о планирању и изградњи, Уредбом о локацијским условима и осталим подзаконским актима.

>> Упутство за прикључење електране на ДСЕЕ  pdf

 
 
 
- Захтев за издавање Мишљења о условима и могућностима прикључења објекта за производњу електричне енергије:
  Преузмите захтев  pdf
 
- Захтев за израду Студије прикључења објекта за производњу електричне енергије:
  Преузмите захтев  pdf
 
- Захтев за издавање Услова за пројектовање и прикључење за објекат произвођача електричне енергије:
  Преузмите захтев  pdf
 
- Захтев за издавање Одобрења за прикључење објекта произвођача електричне енергије:
  Преузмите захтев  pdf

 

 

У складу са чланом 68. став 2 Закона о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", број 40 од 22. априла 2021.), оператор дистрибутивног система је дужан да објави списак свих поднетих захтева у поступку прикључења.