Технички подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

 

Основни подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

     

Површина

77.453

 km2

Број становника

7.186.862

 

Укупан број корисника ДЕЕС

3.724.364

 

Годишња преузета енергија

31.005

 GWh

Максимална снага конзума

5.042

 MW

Укупан број домаћинстава

3.307.538

 

Просечна годишња потрошња домаћинства

4.195

 kWh

Просечна месечна потрошња домаћинства

350

 kWh

Просечна годишња потрошња по становнику

4.314

 kWh

 
 

Карактеристике мреже Електродистрибуције Србије

     

Број ТС 110/x

196

 

Даљински управљане ТС 110/x

193

 

Инсталисана снага ТС 110/x

10.826

 MVA

Број ТС 35/x

584

 

Инсталисана снага ТС 35/x

6.547

 MVA

Даљински управљане ТС 35/x

401

 

Дужина далековода 35 kV

6.871

 km

Број ТС 20/0,4

8.965

 

Инсталисана снага ТС 20/0,4

3.441

 MVA

Дужина водова 20 kV

10.649

 km

Број ТС 10/0,4

26.437

 

Инсталисана снага ТС 10/0,4

10.008

 MVA

Дужина водова 10 kV

33.918

 km

Дужина водова 0,4 kV

113.892

 km

 
     

Укупна дужина средњенапонских водова
и нисконапонске мреже

165.330

 km

 

 Подаци за 2021. годину