Прописи

 

Процес набавке добара, услуга и радова за потребе Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд    pdf 

Правилник о ближем уређивању поступака набавки у ОДС-у    pdf 

- АРХИВА (преузмите документа)

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама   pdf 

Уговор о статусној промени  pdf 

Обавештење о начину окончања започетих поступака јавних набавки након статусних промена ...  pdf

*** 

 

Статусне промене ЈП ЕПС и зависних привредних друштава

На седници Владе Србије 23.4.2015. донет је закључак о прихватању Извештаја о активностима у вези са започињањем статусних промена ЈП ЕПС и зависних привредних друштава. Објављујемо Нацрт Уговора и закључак Владе о статусној промени ПД у оквиру ЈП ЕПС-а.

- Нацрт Уговора о статусној промени припајања
- Закључак Владе о статусној промени

 

***

 

1. Закон о енергетици

 * Нови Закон о енергетици („Sl. glasnik RS“, бр. 145/2014), осим појединих одредби примењује се од 30. децембра 2014. године.

Овим законом уређују се: циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, начин организовања и функционисања тржишта енергије, услови за уредно и квалитетно снабдевање корисника енергијом и услови за остваривање безбедне, поуздане и ефикасне производње енергије, управљање системима преноса, транспорта и дистрибуције енергије и начин обезбеђивања несметаног функционисања и развоја ових система, услови и начин обављања енергетских делатности, услови за остваривање енергетске ефикасности и заштите животне средине у обављању енергетских делатности и надзор над спроводењем овог закона.

- Ступањем на снагу новог закона, престао је да важи Закон о енергетици („Sl. glasnik RS“, бр. 57/2011, 80/2011 – исп.,93/2012 и 124/2012), осим појединих одредби.

 

2. Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/2013)

Овом уредбом прописују се ближи услови испоруке електричне енергије, као и мере које се предузимају у случају да је угрожена сигурност испоруке електричне енергије корисницима услед поремећаја у функционисању електроенергетског система или поремећаја на тржишту електричне енергије на територији Републике Србије.

Уредба о условима испоруке електричне енергије ("Службени гласник РС" број 63/2013)

 

3. Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне кориснике

Овим тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне кориснике одређују се тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цена електричне енергије за тарифне кориснике, начин израчунавања цена по тарифним ставовима, као и категорије и групе тарифних корисника у зависности од места предаје, начина мерења и других карактеристика продате електричне енергије.

Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне кориснике ("Службени гласник РС" број 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008, и 109/2009)

 

4. Правила о раду дистрибутивног система  (13.07.2017.)


На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и члана 32. став 1. тачка 9. Одлуке о измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција – Београд" коју је донео Управни одбор Јавног предузећа "Електропривреда – Србије" на 4. седници од 23.11.2005. године, број: 5914/9, директор Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд, дана 15.12.2009. године донео је Правила о раду дистрибутивног система. 


Правила о раду дистрибутивног система ("Службени гласник РС" број 5/2010)

Од 01.03.2010. године примењују одлуке о тарифним системима за утврђивање цена за приступ и коришћење система за пренос и дистрибуцију електричне енергије. Корисницима ће на овај начин бити омогућен увид у трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система као и трошкове трговине на мало електричном енергијом. Сви корисници, изузев групе потрошње Домаћинства, од марта 2010. године имају на рачуну за утрошену електричну енергију приказан трошак приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система који је садржан у укупној цени електричне енергије. Овим се омогућава да корисници који желе да имају статус квалификованог корисника, могу да потраже другог снабдевача електричне енергије.

 

Профили потрошње

 

 

 

5. Тарифни систем за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије

 

6. Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије

 

7. Одлука о обрачуну и наплати надокнаде за подстицај производње ЕЕ из ОИ8. Уредба о енергетски заштићеном кориснику