Интерни стандарди

 

Правила о раду дистрибутивног система

 

 

 

 

 

 

Техничке препоруке дирекције за дистрибуцију


Техничка препорука број 1 (ТП 1): Типске дистрибутивне трансформаторске станице ТС X/0,4 kV

 

Техничка препорука број 2 (ТП 2): Опрема главе стуба дистрибутивних надземних водова

 

Техничка препорука број 3 (ТП 3):  Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и110 kV

 

Техничка препорука број 4 (ТП 4): Примена заштите и локалне аутоматике у дистрибутивним мрежама 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV

 

Техничка препорука број 5 (ТП 5): Примена темељних уземљивача и мера изједначења потенцијала у објектима и трансформаторским станицама

 

Техничка препорука број 6 (ТП 6): Уземљење неутралних тачака у електродистрибутивним мрежама 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV, и 0.4 kV

 

Техничка препорука број 7 (ТП 7): Извођење уземљења у дистрибутивним трансформаторским станицама 35/10 kV, 35/20 kV, 10/0.4 kV, 20/0.4 kV и 35/0.4 kV

 

Техничка препорука број 8 (ТП 8): Технички захтеви за дистрибутивне надземне водове изведене самоносећим кабловским снопом

 

Техничка препорука број 9 (ТП 9): Извођење уземљења стубова електродистрибутивних надземних водова 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV

 

Техничка препорука број 10 (ТП 10): Општи технички услови за пројектовање, изградњу и коришћење надземних електроенергетских водова у дистрибутивним мрежама 0,4 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV

 

Техничка препорука број 11 (ТП 11): Типзација основних параметара енергетских трансформатора 110/10,5 kV, 110/21 kV, 110/21/10,5 kV и 110/36,75/10,5 kV снаге до 40 MVA

 

Техничка препорука број 12 (ТП 12): Дистрибутивне трансформаторске станице 110/10 kV, 110/20 kV, 110/35/10 kV и 35/10 kV

 

Техничка препорука број 13 (ТП 13): Прикључци на нисконапонску мрежу и електричне инсталације у зградама

 

Техничка препорука број 14 (ТП 14): Планирање електродистрибутивне мреже

 

Техничка препорука број 15 (ТП 15): Обим и учестаност радова на одржавању електроенергетских објеката

 

Техничка препорука број 16 (ТП 16): Основни технички захтеви за пркључење малих електрана на дистрибутивни систем

 

 

Додатак

 

Интерни стандарди ЕПС-а