Време прикључења

Време изградње прикључка не може бити дуже од 90 дана, а дефинише се Уговором o изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, односно Уговором о прижању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије о прижању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (члан 8 Уговора).

У ово време је урачунато исходовање инвестиционо-техничке документације за изградњу прикључка и изградња прикључка. Све активности спроводи ЕПС Дистрибуција.

Изградњу прикључка врше изабрани извођачи у поступку Јавне набавке. Према закљученим Оквирним споразумима време изградње прикључка не може бити дуже од 10 дана (члан 4. Оквирног споразума).

Прикључење објекта се врши у року од 15 дана од дана подношења захтева за прикључење кроз ЦЕОП