Технички подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

 

Основни подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

     

Површина

77.453

 km2

Број становника

7.186.862

 

Укупан број корисника ДЕЕС

3.689.435

 

Годишња преузета енергија

30.027

 GWh

Максимална снага конзума

4.952

 MW

Укупан број домаћинстава

3.280.254

 

Просечна годишња потрошња домаћинства

4.182

 kWh

Просечна месечна потрошња домаћинства

349

 kWh

Просечна годишња потрошња по становнику

4.178

 kWh

 
 

Карактеристике мреже Електродистрибуције Србије

     

Број ТС 110/x

197

 

Даљински управљане ТС 110/x

186

 

Инсталисана снага ТС 110/x

11.005

 MVA

Број ТС 35/x

584

 

Инсталисана снага ТС 35/x

6.553

 MVA

Даљински управљане ТС 35/x

386

 

Дужина далековода 35 kV

6.815

 km

Број ТС 20/0,4

8.885

 

Инсталисана снага ТС 20/0,4

3.391

 MVA

Дужина водова 20 kV

10.525

 km

Број ТС 10/0,4

26.283

 

Инсталисана снага ТС 10/0,4

9.897

 MVA

Дужина водова 10 kV

33.669

 km

Дужина водова 0,4 kV

113.472

 km

 
     

Укупна дужина средњенапонских водова
и нисконапонске мреже

164.481

 km

 

 Подаци за 2020. годину